Regulamin korzystania z serwisu e-teatr.net

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Instytut Teatralny – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa
 3. Portal - serwis internetowy prowadzony przez Instytut Teatralny pod adresem http://www.e-teatr.net
 4. Właściciel – Instytut Teatralny, będący właścicielem Portalu;
 5. Administrator Portalu – podmiot zarządzający Portalem z upoważnienia Właściciela;
 6. Użytkownik – podmiot zarejestrowany na Portalu;
 7. Konto – istniejący w bazie danych Instytutu Teatralnego wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, umożliwiający, po podaniu loginu/adresu mailowego oraz hasła, korzystanie z usług oferowanych przez Portal oraz wprowadzanie danych i zarządzanie nimi;
 8. Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie na Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy,
 9. Blog – strona prowadzona i udostępniana w ramach usług komunikacji internetowej, która umożliwia Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych (blogów), zamieszczanie przez Użytkowników komentarzy do blogów i innych treści, zawartych w Portalu.

II. Informacje ogólne

 1. Portal jest internetowym portalem społecznościowym skierowanym do osób zainteresowanych sztuką teatralną, mającym stanowić narzędzie umożliwiające dyskusję oraz wymianę informacji o wydarzeniach teatralnych oraz integrację osób interesujących się teatrem.
 2. Z usług Portalu mogą korzystać wyłączenie podmioty zarejestrowani jako jego Użytkownicy.

III. Warunki korzystania z Portalu i oferowanych na nim usług

 1. Portal zawiera oprogramowanie umożliwiające Użytkownikom:
  • prowadzenie Blogów,
  • zakładanie i zarządzanie Profilami,
  • zamieszczanie materiałów filmowych, fotografii i innych danych,
  • wymianę informacji z innymi Użytkownikami poprzez forum internetowe,
  • przeglądanie danych zamieszczanych przez innych Użytkowników, w tym danych osobowych.
 2. Użytkownicy Portalu korzystający z Blogu, forum internetowego lub innych usług Portalu mają prawo swobodnego zamieszczania danych, w szczególności informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Użytkownik Portalu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę danych zamieszczanych przez niego na Portalu. Właściciel i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Zamieszczenie jakichkolwiek danych na Portalu oznacza zgodę na ich publiczne udostępnienie innym Użytkownikom.
 5. Zamieszczając dane będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia takich danych, a ich zamieszczenie i udostępnienie na Portalu nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie danych:
  • które byłoby sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszałoby prawa osób trzecich lub prowadziłoby do propagowania przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej;
  • zawierających treści propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną, uznawanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe oraz mogących stanowić reklamę;
 7. Właściciel i Administrator Portalu są uprawnieni do usuwania lub blokowania danych, których zamieszczenie byłoby sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
 8. W przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Właściciel i Administrator Portalu mogą przekazać pozostające w ich posiadaniu dane Użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Użytkownik może dokonywać wymiany informacji z innymi Użytkownikami poprzez zamieszczanie i przeglądanie informacji na forum internetowym Portalu. Dostęp do forum może wymagać zalogowania i podania hasła.
 10. Administrator Portalu lub inna wyznaczona przez Administratora lub Właściciela osoba ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających Regulamin, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora Portalu za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści oraz poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://sso.e-teatr.pl/rejestruj.html.
 2. Skutkiem rejestracji jest założenie Konta.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik obligatoryjnie podaje swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail oraz hasło. Hasło może być wielokrotnie zmieniane przez Użytkownika.
 4. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie założenia Konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.
 6. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony danych, o których mowa w ust. 3, przed dostępem osób do tego niepowołanych. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się hasłem Użytkownika.
 8. Właściciel i Administrator Portalu nie kontrolują, ani nie weryfikują podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Właściciel i Administrator Portalu mają prawo:
  • odmówić rejestracji bez podania przyczyny;
  • blokować rejestrację w Portalu oraz usunąć Użytkownika korzystającego z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet.
 10. Użytkownik może w każdym momencie wyrejestrować się z Portalu.

V. Odpowiedzialność Właściciela i Administratora Portalu

 1. Właściciel i Administrator Portalu nie odpowiadają za:
  • treści i dane opublikowane na Portalu przez Użytkowników,
  • działania i skutki działań podejmowanych przez Użytkowników;
  • treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych;
  • opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników,
  • wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje niepochodzące od Właściciela lub Administratora Portalu.
 2. Właściciel i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:
  tech@e-teatr.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie.
 4. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail.

VII. Warunki techniczne funkcjonowania Portalu\

 1. Właściciel i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Właściciel i Administrator Portalu zastrzegają sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu.
 3. Właściciel i Administrator Portalu nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 4. Właściciel i Administrator Portalu mogą, bez uprzedzenia Użytkownika, dokonywać zmian w sposobie działania i wyglądu Portalu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zawiadomić Właściciela lub Administratora Portalu o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu.
 6. Portal może zawierać odnośniki (linki), kierujące Użytkownika do innych stron internetowych, prowadzonych przez inne podmioty.

VIII. Ochrona i przetwarzanie danych Użytkownika

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu niezbędnym dla świadczenia usług, wskazanych w pkt III ust. 1.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Właściciela i Administratora Portalu na jego adres e-mail treści informacyjnych niestanowiących informacji handlowej.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Instytut Teatralny.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych.
 5. Administrator danych osobowych, wskazany w ust. 3, uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych Użytkownika wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Użytkownikowi nie wolno udostępniać uzyskanych ze stron Portalu lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach osobom trzecim, bez wyraźnej zgody tych Użytkowników.

IX. Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane przez Portal.
 2. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 3. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.
 4. Korzystanie z utworów i baz danych zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do tych danych. Z zastrzeżeniem ust. 4 zabronione jest w szczególności, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego dokonywanie:
  • kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w innym sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu,
  • rozpowszechniania danych publikowanych na stronach Portalu,
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

X. Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany na Portalu.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Portalu lub naruszeniem Regulaminu będą rozstrzygane polubownie lub przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Właściciela.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2009.

Wróć do formularza rejestracyjnego »