Regulamin korzystania z serwisu e-teatr.net

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Instytut Teatralny – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa
 3. Portal - serwis internetowy prowadzony przez Instytut Teatralny pod adresem http://www.e-teatr.net
 4. Właściciel – Instytut Teatralny, będący właścicielem Portalu;
 5. Administrator Portalu – podmiot zarządzający Portalem z upoważnienia Właściciela;
 6. Użytkownik – podmiot zarejestrowany na Portalu;
 7. Konto – istniejący w bazie danych Instytutu Teatralnego wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, umożliwiający, po podaniu loginu/adresu mailowego oraz hasła, korzystanie z usług oferowanych przez Portal oraz wprowadzanie danych i zarządzanie nimi;
 8. Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie na Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy,
 9. Blog – strona prowadzona i udostępniana w ramach usług komunikacji internetowej, która umożliwia Użytkownikom zakładanie i prowadzenie dzienników internetowych (blogów), zamieszczanie przez Użytkowników komentarzy do blogów i innych treści, zawartych w Portalu.

II. Informacje ogólne

 1. Portal jest internetowym portalem społecznościowym skierowanym do osób zainteresowanych sztuką teatralną, mającym stanowić narzędzie umożliwiające dyskusję oraz wymianę informacji o wydarzeniach teatralnych oraz integrację osób interesujących się teatrem.
 2. Z usług Portalu mogą korzystać wyłączenie podmioty zarejestrowani jako jego Użytkownicy.

III. Warunki korzystania z Portalu i oferowanych na nim usług

 1. Portal zawiera oprogramowanie umożliwiające Użytkownikom:
  • prowadzenie Blogów,
  • zakładanie i zarządzanie Profilami,
  • zamieszczanie materiałów filmowych, fotografii i innych danych,
  • wymianę informacji z innymi Użytkownikami poprzez forum internetowe,
  • przeglądanie danych zamieszczanych przez innych Użytkowników, w tym danych osobowych.
 2. Użytkownicy Portalu korzystający z Blogu, forum internetowego lub innych usług Portalu mają prawo swobodnego zamieszczania danych, w szczególności informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. Użytkownik Portalu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę danych zamieszczanych przez niego na Portalu. Właściciel i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Zamieszczenie jakichkolwiek danych na Portalu oznacza zgodę na ich publiczne udostępnienie innym Użytkownikom.
 5. Zamieszczając dane będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia takich danych, a ich zamieszczenie i udostępnienie na Portalu nie będzie naruszało praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie danych:
  • które byłoby sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszałoby prawa osób trzecich lub prowadziłoby do propagowania przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej;
  • zawierających treści propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną, uznawanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe oraz mogących stanowić reklamę;
 7. Właściciel i Administrator Portalu są uprawnieni do usuwania lub blokowania danych, których zamieszczenie byłoby sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
 8. W przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Właściciel i Administrator Portalu mogą przekazać pozostające w ich posiadaniu dane Użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Użytkownik może dokonywać wymiany informacji z innymi Użytkownikami poprzez zamieszczanie i przeglądanie informacji na forum internetowym Portalu. Dostęp do forum może wymagać zalogowania i podania hasła.
 10. Administrator Portalu lub inna wyznaczona przez Administratora lub Właściciela osoba ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających Regulamin, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora Portalu za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji.

IV. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści oraz poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://sso.e-teatr.pl/rejestruj.html.
 2. Skutkiem rejestracji jest założenie Konta.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik obligatoryjnie podaje swoje imię i nazwisko, swój adres e-mail oraz hasło. Hasło może być wielokrotnie zmieniane przez Użytkownika.
 4. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie założenia Konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.
 6. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym za każdym razem, gdy ulegną one zmianie.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony danych, o których mowa w ust. 3, przed dostępem osób do tego niepowołanych. Portal nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się hasłem Użytkownika.
 8. Właściciel i Administrator Portalu nie kontrolują, ani nie weryfikują podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.
 9. Właściciel i Administrator Portalu mają prawo:
  • odmówić rejestracji bez podania przyczyny;
  • blokować rejestrację w Portalu oraz usunąć Użytkownika korzystającego z Portalu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub prawem oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet.
 10. Użytkownik może w każdym momencie wyrejestrować się z Portalu.

V. Odpowiedzialność Właściciela i Administratora Portalu

 1. Właściciel i Administrator Portalu nie odpowiadają za:
  • treści i dane opublikowane na Portalu przez Użytkowników,
  • działania i skutki działań podejmowanych przez Użytkowników;
  • treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych;
  • opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników,
  • wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje niepochodzące od Właściciela lub Administratora Portalu.
 2. Właściciel i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:
  tech@e-teatr.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie.
 4. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail.

VII. Warunki techniczne funkcjonowania Portalu\

 1. Właściciel i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Właściciel i Administrator Portalu zastrzegają sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu.
 3. Właściciel i Administrator Portalu nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 4. Właściciel i Administrator Portalu mogą, bez uprzedzenia Użytkownika, dokonywać zmian w sposobie działania i wyglądu Portalu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zawiadomić Właściciela lub Administratora Portalu o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu.
 6. Portal może zawierać odnośniki (linki), kierujące Użytkownika do innych stron internetowych, prowadzonych przez inne podmioty.

VIII. Ochrona i przetwarzanie danych Użytkownika

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela, na zasadach w celu niezbędnym dla świadczenia usług, wskazanych w pkt III ust. 1.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania usługi. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcami danych może być Administrator. Przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji usługi oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownik ma prawo wyrażenia dobrowolnej zgody w celach marketingowych,  tj. w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną związanych z działalnością Właściciela, na adres elektroniczny podany w Formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Odbiorcami danych może być Administrator oraz podmiot zajmujący się rozsyłaniem ww. informacji, tj. Freshmail z siedzibą w Krakowie. Przysługuje wycofanie zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Płatnik oraz Uczestnik Szkolenia mają prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, który wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem - 54/2003 i posiada osobowość prawną.
 5. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  Administrator Danych Osobowych
  Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,
  ul. Jazdów 1,
  00-467 Warszawa
  lub drogą e-mailową pod adresem: administrator-danych@instytut-teatralny.pl
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania w celu niezbędnym dla świadczenia usług, wskazanych w pkt III ust. 1.<.li>
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

IX. Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane przez Portal.
 2. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 3. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.
 4. Korzystanie z utworów i baz danych zawartych na stronach Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do tych danych. Z zastrzeżeniem ust. 4 zabronione jest w szczególności, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego dokonywanie:
  • kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w innym sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu,
  • rozpowszechniania danych publikowanych na stronach Portalu,
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

X. Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany na Portalu.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Portalu lub naruszeniem Regulaminu będą rozstrzygane polubownie lub przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Właściciela.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2009.

Wróć do formularza rejestracyjnego »